Reklamační řád


Na prodávané zboží poskytuje prodejce v souladu s Občanským zákoníkem záruku 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, které vzniknou v důsledku vady materiálu či nekvalitního provedení.
Prodejce poskytuje záruku pouze konkrétnímu kupci, záruka je nepřenosná. Při uplatnění reklamace je třeba předložit potřebné doklady (vyplněný záruční list- pokud je přiložen, doklad o zaplacení zboží).
Záruka se výslovně nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, mechanickým poškozením, nesprávnou manipulací, živelnou událostí, či které mají příčinu v neobvyklém účelu použití.
Místo prodeje je výhradně v prostoru prodejny. Všechny reklamace je nutné uplatnit zde, buď osobně nebo písemně. U písemné reklamace musí být přiloženy kopie potřebných dokladů (vyplněný záruční list - pokud je přiložen, doklad o zaplacení zboží). Při telefonickém podání reklamace nevznikají zákazníkovy žádné právní nároky.
Předání zboží k posouzení vady či opravě proběhne v prodejně, kam zboží dopraví reklamující na svoje náklady. V případě, že dojde k dohodě o prohlídce nebo vyzvednutí zboží k opravě v bytě zákazníka, vyhrazuje si prodejce sjednání lhůty k vyřízení reklamace nad rámec zákonem stanovených 30 dnů.
V případě, že je reklamovaná vada opravitelná a při dodržení ostatních zákonných povinností, bude v souladu se zněním kupní smlouvy vždy opravena.
Za mechanická poškození výrobku nese odpovědnost prodejce pouze do okamžiku nakládky zboží.
Za veškeré škody vzniklé v souvislosti s dopravou je odpovědný dopravce. Je nutné je reklamovat u dopravce a to v okamžitě při přebírání. To platí i v případě, že dopravu sjedná na přání zákazníka prodejce.
Doprava není součástí výrobku. Nelze ji vymáhat. Při případném zrušení kupní smlouvy není součástí vypořádání.
U zboží, kupovaného z expozice (výstavky na provozovně), nemůže kupující reklamovat vady, které byly zjistitelné při uzavírání smlouvy a na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva.

Valid HTML 4.01 Transitional